Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14.02.2024 r.

do 15.03.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.03.2024 r.

do 22.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25.03.2024 r.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I

Informujemy, że przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I odbywać się będzie w dniach 14.02.2024 – 15.03.2024 r. w godz. 8.00 – 15.00 (poniedziałek-piątek). 

Rekrutacją do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018 – 2021 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wnioski można pobrać:
• W sekretariacie szkoły 

wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola.odt

wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej.odt

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 25 marca  2024 r. (do godz. 15.00). (wywieszenie  na głównych drzwiach szkoły)
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Punkcie Przedszkolnym 3-5 latki;  max 25
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Oddziale Przedszkolnym -5-6 latki; max 20

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:
1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Sieraków, Smyków już uczęszczające do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego.
2. W drugiej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Sieraków, Smyków.
3. W trzeciej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Gminie Daleszyce i uczęszczające do naszej szkoły, przedszkola w poprzednich latach.
4. W miarę wolnych miejsc dzieci z poza gminy Daleszyce.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
§ wielodzietność rodziny kandydata,
§ niepełnosprawność kandydata,
§ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
§ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
§ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
§ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
§ objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

 


Ostatnie wpisy